Svetlana Krilova

Specializācijaprojektā:

Bijušosektuunkultusekotājupsiholoģiskāreabilitācija, lekcijas parsektas un kultasekotājaiekšējāspasaulesīpatnībām.

 

Psiholoģijasmaģistre (NPU «Ekonomikasaugstskola», Maskava), filoloģijasmaģistre(LatvijasUniversitāte, Rīga). Abu maģistradarbutēmasirveltītassektuunkultuizpētei. Psiholoģijasmaģistradarbāpētījasektu un kultuadeptupārdzīvojumuīpatnībasaktīvāslīdzdalībaslaikā un pēc organizācijas pamešanas. Filoloģijasmaģistradarbāizskatījatermiņa“sekta”sociolingvistiskosaspektuspēcpadomjutelpā.

 

Pamatojotiesuz A. Lengle (V. Franklamācekļa)eksistenciālianalītiskopieeju,izstrādājaprogrammu «Dzīvepēc» bijušo sektu un kultu sekotāju psiholoģiskai reabilitācijai. Piedalījās dažādās zinātniskās konferencēs (Maskavas Valsts universitāte, KTDU,  Ekonomikas augstskola). Ir zinātniskas publikācijas psiholoģijas unsociolingvistikas jomā. Kopš 2011. gada strādā Latvijas Totalitārosektuapkarošanaskomitejā.Starptautiskāskultuizpētesasociācijas(ICSA) biedrs.