Olegs Nikiforovs

Specializācijaprojektā: Lekcijas par sektuunkultusociālipsiholoģiskoprofilaksi, ekspertīzes.

 

LatvijasTotalitārosektuapkarošanaskomitejaslīdzpriekšsēdētājs.

 

Psiholoģijasdoktors (aizstāvēšanaLatvijasUniversitātē, 1994), asociētaisprofesors (no 2003. gada).PasniedzapsiholoģijuunpedagoģijudaudzāsLatvijasaugstskolās, tādāskā: LatvijasUniversitāte, Daugavpils Pedagoģiskaisinstitūts, RīgasAviācijasinstitūts, Psiholoģijasaugstskola. BijapsiholoģijaskatedrasvadītājsRīgasPedagoģijasunizglītībasvadībasakadēmijā.

No 2000.gadusākumapastāvīgistrādāBaltijasvalstuvislielākajānevalstiskajāaugstskolā -BaltijasStarptautiskāakadēmijā, - un lasalekcijasRīgasKatoļugarīgajāseminārā. Pēcielūgumaperiodiskivadanodarbībasarīcitāsmācībuiestādēs. Lasa kursus par: vispārējupsiholoģiju, sociālopsiholoģiju, personībaspsiholoģiju, psihodiagnostiku,  etnopsiholoģiju, tiesupsihiatriju, pedagoģiju, kristiešuantropoloģiju un psiholoģiju, gnoseoloģiju. Adaptējavairākaspersonībasunintelektapētīšanasmetodikas. Bijadaudzustudentukvalifikācijasdarbuzinātniskaisvadītājs. Sagatavojavairāknekā 70 psiholoģijasunpedagoģijasmaģistrus. Bija3 doktoradisertācijuvadītājs. Irdaudzuzinātniskopublikāciju, vairākugrāmatuunmonogrāfijuautors.