Darja Razorina

Specializācijaprojektā:

Lekcijas par psiholoģiskāmsituācijāmunkrīzēm, kasveicinacilvēkuiekļūšanusektāvaikultā, ekspertīzes.

 

Psiholoģe. Psiholoģijaspasniedzēja. PabeidzaMaskavasValstsuniversitātesaspirantūru. Veicapētījumus parstudentuidentitātiundzīvesvērtībāmdažādosKrievijasreģionos. Virkneszinātniskupublikāciju, kassaistītasarjaunatnesadaptācijuunidentitāti, autore.