Tuvo cilvēku atgriešana no sektām un kultiem

Tuva cilvēka, kas nokļuvissektāvaikultā, zaudēšanašokēunizraisabezpalīdzībassajūtu. Pārsteidzpēkšņaspersonības, interešuunvērtībuizmaiņas, atteikšanāsnoveciemsociālajiemsakariem. Nevarsaprast, kāpareizireaģētuzagresijuvaiboikotunotuvā cilvēkapuses,arkuruvēlnesenbijaļotituvasunuzticībaspilnasattiecības, pretvisiem, kasnepieņemviņajaunusuzskatus. Daudzasspontānasdarbībasnoved pievēllielākāstuvacilvēkaattalināšanāsun sektasvaikultavaraspārviņupastiprināšanas. Rodasjautājums: kāvispārtālākdzīvot, sarunātiesunmijiedarbotiesartādasorganizācijasdalībnieku? Dažreizsektasvaikultaiedarbībasspēksvarliktiestikliels, ka process šķietneatgriezenisks.

 

Tomērtastānav. Sektas un kultiizmantonoteiktaspsihotehnikascilvēkaapziņas un identitātesizmaiņai.Šodienirizmēģinātasunaprobētasdažādasmetodes, laipretotossektu un kultupsiholoģiskaivardarbībai, bet universālametodeneeksistē.Palīdzībasrīkuizvēlētiekvērtētidaudzifaktori: kaspadarījacilvēkuneaizsargātupretvardarbīgoiedarbību, viņapersonībasīpatnības, sociālāatmosfēra, kurāviņšatradāspirmsiekļūšanasgrupā, un daudzkascits. Tāpēctikaikompleksanovērtēšanakatrāsituācijāļaujizvēlētiesvispareizākospretdarbībasinstrumentus. “Antisekt”projektāirparedzētastrijuveidukonsultācijas, laipalīdzētucilvēkamatbrīvoties noapziņaskontrolessektāvaikultā.

 

Informatīvākonsultācija

Konsultācijātieksniegtasīkākainformācijapar sektuvaikultu, kurāiekļuvacilvēks, tiekatklātifaktino organizācijasvēstures un tāslīderabiogrāfijas, kurusorganizācijaslēpj. Uzkeisukompleksaanalīzespamataspeciālistssniedzorganizācijasdalībniekamaktuālorisku(iespējamodraududzīvībai, veselībaiunīpašumam) novērtējumuun prognozēticamākosattīstībasceļusattiecībāmstarpsektuvaikultu un konkrētucilvēku. Tasirnepieciešamsturpmākasrīcībasstratēģijasizstrādāšanai, kasirvērstauztuviniekaatbrīvošanu novardarbīgasietekmes.

 

Psiholoģiskākonsultācija

Šajāprojektāpsiholoģiskākonsultācijanavvienkāršisarunaarpsihologu, tāirmērķtiecīgsdarbscilvēkaatbrīvošanai no vardarbīgassektasvaikultaietekmes. Atšķirībā no klasiskāskonsultēšanas, šiskonsultācijasveidstiekveiktsartādāsorganizācijasiesaistītotuvajiemcilvēkiem.Cilvēks, kasatrodassektāvaikultā, pats nevēršaspēcpalīdzības.Atrodotiesdziļāsociālipsiholoģiskāatkarībā no organizācijas, visas citasdzīvessfērasviņšuztvertikaicaurtāsmācībasprizmu.Pie psihologavēršasviņatuvinieki, kopāarkuriemtiekizstrādātasaziņasunuzvedībasstratēģija, kasirvērstauzpatstāvīgasdomāšanasatjaunošanu.Šajādarbāirvairākiposmi:attiecībuartuviniekiematjaunošana, kritiskāsdomāšanasmodināšana, gatavībaspatstāvīgolēmumupieņemšanaiformēšana.

 

Uzmanību! Krievijāirtikaidažipsiholoģi, kasprofesionālistrādāšajājomā. Daudziemcilvēkiem, kaspasniedzsevikāspeciālistus, kuriatbrīvocilvēkusno sektāmunkultiem, navattiecīgāskvalifikācijas un izglītības. Lai pārbaudītuspeciālistakvalifikāciju, uzziniet par viņaizglītībuundarbapieredzišajājomā, iepazīstietiesarviņapublikācijām. Atsauksmes, īpašipašapakalpojumusniedzējamājaslapāpublicētas,nevarbūtsvarīgskritērijsspeciālistanovērtēšanai. Pirmkārt, reālicilvēkibiežinegribizvietotšādaveidapersoniskusstāstuspubliskaiapspriešanai.Otrkārt, atsauksmjurakstīšanamūsdienāsirviens no profesionālāmārketingavirzieniem, unvajaglabiizprastdarbaspecifiku, laiatšķirtizdomātuskomentārus no reālajiemgadījumiem. Izturietiesārkārtīgipiesardzīgiprettiem, kassola ātruvaigarantēturezultātu. Tādiemsolījumiemnavnekādazinātniskapamata.

 

Juridiskākonsultācija

Juridiskā konsultācijā tiek vērtēta organizācijas darbības pret tās piederīgiem cilvēkiem, viņu tuvinikiem un sabiedrību,  likumība. Pārkāpumu atklāšanas gadījumā tiek sniegta palīdzība iesnieguma sastadīšanā tiesībaizsardzības iestādēs un tiesās.