Viktors Jolkins

Specializācija projektā:

palīdzības sniegšana tuvo cilvēku atgriešanā no sektām un kultiem, lekcijas un praktiskās nodarbības, saistītas ar psiholoģisko drošību, ekspertīzes.

 

Latvijas Totalitāro sektu apkarošanas komitejas līdzpriekšsēdētājs.

 

Psihologs, psiholoģijas maģistrs. Ir pabeidzisaspirantūruMaskavas Valsts universitātē, šobrīd gatavojas promocijas darba aizstāvēšanaipar tēmu «Sociālipsiholoģiskā vardarbība totalitārās reliģiskās grupās».Irvairākupublikācijuunziņojumupar totalitārosektuproblemātikuautors.

 

No 2004. gadaregulārikonsultēsektu un kultusekotājutuvnikiekus,laipalīdzētutiematbrīvotcietušosradiniekus nosociālipsiholoģiskāsvardarbības.Pasniedzlekcijas un praktiskās nodarbības dažādos valsts un nevalstiskās organizācijās. Veicis ekspertīzestiesuprocesiem,kassaistītasarsektāmLatvijā unKrievijā.KonsultējaLatvijastiesībaizsardzībasamatpersonaspar sektuunkultupsiholoģijasīpatnībām.VairāknekādivdesmitgadulaikāaktīvidarbojasLatvijasplašsaziņaslīdzekļossaistībāaršojomu. No 2012. gadaperiodiskitiekuzaicinātskāekspertsuzKrievijasfederāliemtelekanāliem.